कावसोति नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा आदरणीय कृष्ण प्रसाद लम्साल