वडा नं. १७

समाबेश भएका साविक गा.वि.स / वडाहरु : 
वडा कार्यालय रहेको स्थान :ढाेकी चाेक
जनसंख्या : ५६३३
वडा सचिवको नाम : दिनेश भण्डारी
सम्पर्क नम्बर : 

Nepali