FAQs Complain Problems

स्थानीय सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ बमोजिम तहवृद्धि गर्ने सम्वन्धी ७ (सात) दिने सूचना ।